E-poe kasutustingimused

1. E-pood
2. Üldsätted
3. Tooted ja ostu sooritamine
4. Hinnad
5. Lepingust taganemine
6. Tagastusõigus
7. Pretensioonide esitamine
8. Isikuandmed
9. Vastutus
10. Erimeelsused
11. Kasutustingimused

12 Esto järelmaks

1. E-POOD
1.1 Akuproff.ee e-pood (edaspidi e-pood) on Teenuse osutaja poolt loodud internetipood, mille vahendusel toimub toodete müük Teenuse kasutajale.
1.2 Akuproff.ee on Teenuse osutajale kuuluv kaubamärk.


2. ÜLDSÄTTED
2.1. Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel Võlaõigusseadusest ning teistest Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest ning E-poe Kasutuslepingus kokkulepitust.
2.2. Teenuse osutajal on õigus mistahes ajal teha pakutavasse E-poe teenusesse muudatusi.
2.3. Teenuse osutajal on õigus ühepoolselt muuta kasutajalepingu tingimusi ilma, et tal oleks kohustus teatada sellest elektronposti teel kirjalikult Teenuse kasutajale.


3. TOOTED JA OSTU SOORITAMINE
3.1 E-poes kuvatavad tooted on tavapäraselt saadavalt 14 päeva jooksul. E-poes kuvatud toodete saadavus võib muutuda tehniliste probleemide tõttu lao või E-poe programmides.
3.2 Kui toode puudub laost ning tellimust ei ole võimalik 14 päeva jooksul täita, siis võtab E-poe töötaja kasutajaga ühendust ning pakub välja võimaliku uue tarneaja või toote asendamise samaväärse teise tootega, mis on sama hinna ja kvaliteediga, või makstud raha tagastamise. Teenuse kasutajale tagastatakse raha viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul pärast tellimuse esitamist.
3.3 Kuvatud tootepildid on illustratiivse tähendusega ning võivad erineda tegelikust tootest. E-poes olevad tootekirjeldused ei pruugi olla ammendavad ja võivad sisaldada tahtmatuid vigu.
3.4 E-poes pakutavaid tooteid müüakse nii füüsilistele isikutele kui juriidilistele isikutele.
3.5 Teenuse kasutaja kinnitab, et on vähemalt 15 aastane.
3.6 Teenuse kasutaja valib välja soovitud tooted ning kohustub sisestama tellimuse täitmiseks nõutud andmed (perekonnanimi, eesnimi, kontakttelefon, kontakt elektronposti aadress, kättetoimetamise aadress, postiindeks) ning tasub toodete eest internetipanga pangalingi vahendusel.
3.7 Teenuse kasutaja kohustub esitama vormistamisel tõesed andmed, mis on vajalikud tellimuse täitmiseks. Teenuse osutaja ei vastuta täitmisel Teenuse kasutaja poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mittetäitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.
3.8 Müük toimub siis, kui Teenuse kasutaja saatnud E-poe interneti lehe kaudu tellimuse ning on tellimuse eest tasunud.
3.9 Makseviisideks on: a)maksmine sularahas b)maksmine ülekandega,

4. HINNAD
4.1. Kõik E-poes olevad hinnad on Eurodes ja sisaldavad käibemaksu.E-poes kuvatavad hinnad kehtivad ainult e-poes tehtud tellimuse korral!
4.2. Teenuse osutajal on õigus igal ajal muuta e-poes kuvatavaid hindu. Kui e-poes on muudetud hindu peale Teenuse kasutaja poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis kohustub Teenuse osutaja tarnima kasutajale vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega. Teenuse kasutajal ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.5. LEPINGUST TAGANEMINE
5.1 Kui Teenuse kasutaja soovib tellimuse esitamise järgselt ja enne lepingu osutaja poolset täitmist lepingust taganeda, siis kohustub Teenuse kasutaja sellest võimalikult kiiresti Teenuse osutajale kirjalikult teatama. Kirjalik teade tuleb saata elektronposti aadressil info@akuproff.ee E-maili tuleb märkida tellimuse number, millest soovitakse taganeda ning lisada Teenuse kasutaja kontaktandmed (eesnimi, perekonnanimi, tellimuse esitamise kuupäev, kontakttelefon).
5.2 Kui taganemisavaldus jõuab Teenuse osutajani peale Teenuse osutaja poolset lepingu täitmist, siis toimub lepingust taganemine vastavalt E-poe Kasutuslepingu peatükile "Tagastusõigus".
5.3 Teenuse osutaja kannab Teenuse kasutajale tasutud summa tagasi viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul alates lepingust taganemise teate kätte saamisest.
5.4 Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Teenuse osutajale.


6. TAGASTUSÕIGUS
6.1 E-poest ostetud kaupadele kehtib 14-päevane tagastusõigus.
6.2 Tagastatav toode peab olema puuduseta, täiskomplektne, originaalpakendis ja kasutamata.
6.3 Tagastusõigus ei laiene avatud ümbrisega toodetele.
6.4 Toote tagastamiseks tuleb esitada taganemisteade e-mailile info@akuproff.ee
6.5 Lepingust taganemisel tuleb tarbijal ostetud asi viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul pärast lepingust taganemisest teatamist, tagastada.
6.6 Tagastamisel kantakse Teenuse kasutajale raha tagasi viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 päeva pärast lepingust taganemise teate saamist.
6.7 Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Teenuse osutajale.
6.8 Teenuse kasutaja kohustub kandma kauba tagastuskulud 10 Euro ulatuses, välja arvatud juhul kui tagastamisele kuuluv toode ei vastanud tarbija tellimusele.
6.9 14-päevane tagastusõigus ei kehti järgneva kauba puhul - tooted, mis on valmistatud Teenuse kasutaja isiklikke vajadusi arvestades.
6.10 Juhul kui peale toote tagastamist ilmneb, et toode ei vasta E-poe Kasutuslepingu punktides 7.1 - 7.4 toodud tingimustele, siis raha Teenuse kasutajale ei tagastata ning tagastatud toode jääb Teenuse osutaja juurde hoiule. Hoiustamise või Teenuse kasutajale toote tagastamisega seotud kulud katab Teenuse kasutaja.


7. PRETENSIOONIDE ESITAMISE KORD
7.1 E-poest müüdud toodetele kehtib võs §-s 218 lg 2 sätestatud 2-aastane pretensiooni esitamise tähtaeg.
7.2 Pretensioonide käsitlemine toimub vastavuses E-poe Kasutuslepingu lisaks nr. 1 oleva LME TRADE OÜ pretensioonide käsitlemise korrale".


8. ISIKUANDMED JA NENDE KASUTAMINE
8.1 Teenuse kasutaja annab selge ja teadliku nõusoleku Teenuse osutajale enda isikuandmete töötlemiseks.
8.2 Tellimuse esitamisel kasutaja poolt sisestatud Teenuse osutajale teatavaks saanud Teenuse kasutaja isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja kauba pakkumiseks Teenuse kasutajale.

8.3 Kaardiandmete küsimisel kasutatakse turvalist SSL andmesidet, ja MasterCard SecureCode ning Verified by Visa turvasüsteeme.
8.4 Teenuse osutaja sisestatud kaardi andmeid ei näe. Tehingu tegemiseks suunatakse kaardi valdaja Kaardikeskuse (Pankade Kaardikeskuse AS www.estcard.ee) turvalisesse keskkonda. Maksmise hetkel toimub kaardi valdaja kaardiandmete sisestus kaardi valdaja poolt Kaardikeskuse serveris paiknevasse andmebaasi ning andmeid säilitatakse samuti Kaardikeskuses paiknevas serveris.
8.5 Isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine E-poes tellimuse registreerimisel.
8.6 Registreeritavate isikuandmete koosseisu kuuluvad andmed Teenuse kasutaja tellimuse kohta - isikukood, perekonnanimi, eesnimi (eesnimed), tänav, maja, korteri number, asula või linn, postiindeks, telefoninumber, aadress, sünniaasta, sugu, tarnimise viis, kasutatud makseviis, E-poe Kasutuslepinguga nõustumine, müügipakkumiste saatmisega nõustumine, elektronposti aadressil vabatekstina sisestatud märkused.
8.7 Teenuse kasutaja isikuandmeid, mis on vajalikud kauba vahendamiseks Teenuse kasutajale edastakse kulleriteenust osutavaile ettevõttele.
8.8 Isikuandmete kaitse on tagatud kõigi seadusest tulenevate turvameetmetega.
8.9 Teenuse osutaja kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele.
8.10 Teenuse osutaja jätab endale õiguse edastada Teenuse kasutajat puudutavaid isikuandmeid isikuile, kellel on selleks seaduslik õigus ning kes töötleb andmeid seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks ning isikuile, kellel on selleks seaduslik õigus ning see toimub Teenuse kasutaja või muu isiku elu, tervise või vabaduse kaitseks.
8.11 Teenuse kasutajal on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid samuti neid muuta või paluda kõrvaldada oma isikuandmed registrist.
8.12 Teenuse kasutaja annab Teenuse osutajale nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressil tellimuskinnituse.
8.13 Teenuse kasutaja annab Teenuse osutajale nõusoleku saata müügipakkumisi tellimuse esitamisel sisestud elektronposti aadressil juhul, kui on märkinud ära vastava nõusoleku tellimuse esitamise lehel linnukesega vastavas aknas.


9. VASTUTUS
9.1 Teenuse osutajal lasub vastutus toote müügihinna ulatuses. Teenuse osutaja ei võta vastutust defektiga toodete poolt tekitatud kahjude eest nagu vara või informatsiooni kahjustumine, käibe või kasumi kaotamine.
9.2 Teenuse kasutaja kohustub kasutama E-poe teenust üksnes vastavalt seadusele ja headele tavadele tuginedes.
9.3 Teenuse kasutaja vastutab ise kõikide kasutamist eeldavate seadmete tarkvara andmesidesüsteemide muretsemise ja korrashoidmisega seotud ning samuti muude E-poe Teenuse kasutamisest põhjustatud kulutuste eest.
9.4 Teenuse kasutaja vastutab täielikult E-poe Kasutuslepingu tingimuste vastasest ning seaduse või heade tavade vastasest E-poe kasutamisest tekkinud kahjude eest Teenuse osutajale, teistele Teenuse kasutajatele või kolmandatele isikutele.


10. ERIMEELSUSED
10.1 E-poe Kasutuslepingust tulenevad erimeelsused Teenuse kasutaja ning Teenuse osutaja vahel lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse erimeelsus Harju Maakohtus.


11. KASUTAMISTINGIMUSED
11.1 Kasutuslepingus toodud tingimustega tutvumine on Teenuse kasutajale kohustuslik.
11.2 Tellimuse esitamisel märkides linnukesega vastavas aknas "Nõustun Akuproff E-poe kasutamise tingimustega", nõustub Teenuse kasutaja, et on tutvunud Kasutuslepingus toodud tingimustega, neist aru saanud ja nõustub Kasutuslepingus toodud tingimustega.

NB.Toote pildid võivad olla illustratiivse iseloomuga.


12. Esto järelmaks

Kui sa ei soovi kogu summat korraga tasuda, vali kassas makseviisiks ESTO!

Leia endale sobiv makselahendus ja tasu osade kaupa - kiirelt ja mugavalt:


Iga finantsotsusega kaasnevad riskid ja kohustused, mistõttu palume laenutoodete tarbimise vajadus hoolikalt läbi mõelda.

Näiteks 290-eurose laenusumma puhul 12 kuuks fikseeritud intressiga 14.90% aastas ja lepingutasuga 0 eurot on krediidi

kulukuse määr 38.19%, kuumakse suurus 28.67 eurot ning tarbija poolt tagasimakstav kogusumma 344.04 eurot. Järelmaks

on finantskohustus ning enne otsuse tegemist tutvuge põhjalikult lepingutingimustega ja vajadusel pidage nõu ESTO AS

töötajaga või muu asjatundjaga. Järelmaksu pakub ja haldab ESTO AS.


MIS ON ESTO?


ESTO on finantsteenuseid pakkuv ettevõte, mille algusaeg ulatub aastasse 2016. Bränd sai alguse

vajadusest uue generatsiooni makselahenduste järele, mis oleksid sobilikud nii lõpptarbijale kui ka

müüjale. Täna pakub ESTO kõige suuremat valikut erinevaid makselahendusi Baltikumis ning ESTO

partnervõrgustikku kuulub üle 2000 koostööpartneri ja kaupluse ning üle 200 000 kliendi.


LME TRADE OÜ

Kehtib alates 19.09.2017